8. redna seja Občinskega sveta, bo v četrtek, 19. julija 2007 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava.

datum: 09.07.2007

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Ur. l. RS, št. 55/2002) sklicujem 8. redno sejo Občinskega sveta, ki bo v četrtek, 19. julija 2007 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava.


Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 01a_Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Vipavain 01b_Zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Vipava ter 01c_Poročilo o izvajanju sklepov 7. redne seje OS
2. 02_Sklep o uporabi normativov in soglasju k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina
3. 03_Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP v občini Vipava (skrajšani postopek)
4. 04_Odlok o spremembah Odloka o OLN za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 (skrajšani postopek)
5. 05_Odlok o načinu izvajanja lokalne GJS sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (skrajšani postopek)(skrajšani postopek)
6. 06_Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne GJS sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (skrajšani postopek)(skrajšani postopek)
7. 07_Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina (prvo branje)(prvo branje)
8. 08_Odlok o spremembah odloka o oskrbi s pitno vodo (prvo branje)(prvo branje)
9. 09_Odlok o dodeljevanju socialnih in drugih pomoči v občini Vipava (čistopis) - drugo branje (drugo branje)
10. 10_Imenovanje dveh članov (članic) Nadzornega odbora
11. 11_Mnenje občinskega sveta občine Vipava o območju pokrajine, imena pokrajine in sedeža pokrajine
12. 12_Delovanje Centra za razvoj podeželja TRG v poletnem času
13. Vprašanja in pobude svetnikov


Člane Občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičijo.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.