9. redna seja Občinskega sveta, bo v četrtek, 13. septembra 2007 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava.

datum: 30.08.2007

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Ur. l. RS, št. 55/2002) sklicujem 9. redno sejo Občinskega sveta, ki bo v četrtek, 13. septembra 2007 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava.


Predlog dnevnega reda:
1. Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava
2. Poročilo o izvajanju sklepov 8. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP v občini Vipava_za 9sejo
4. Sklep o soglasju k delu plače za delovno uspešnost ravnateljev in direktorjev javnih zavodov za leto 2006
5. Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere kreditov najetih za pospeševanje in razvoj kmetijstva iz sredstev odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov zaradi gradnje HC Vipava-Razdrto
6. Dokončno poročilo Nadzornega odbora o opravljenem pregledu Lekarne Ajdovščina
7. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2007_cel
8. Sklep o nasprotovanju gojenja gensko spremenjenih organizmov na območju občine Vipava
9. Vprašanja in pobude svetnikov


Člane Občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičijo.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.