10. redna seja Občinskega sveta, bo v četrtek, 18. oktobra 2007 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava

datum: 11.10.2007

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Ur. l. RS, št. 55/2002) sklicujem 10. redno sejo Občinskega sveta, ki bo v četrtek, 18. oktobra 2007 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava.


Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 9. redne in 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Vipava
2. 02_POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV 9
3. Presoja vplivov na okolje ob izgradnji Strelišča Mlake - informacija
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP v občini Vipava – drugo branje
5. Pridobivanje koncesije za izgradnjo doma starejših v Vipavi
6. 06_Sklep o prodaji zemljišča parc. št. 31791 k. o. Vipava
7. 07_Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Občinskega sveta Občine Vipava, ge. Sonji Božič Pudgar
8. 08_Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata podžupanji Občine Vipava, ge. Sonji Božič Pudgar
9a. 09a_Določitev kandidata za člana Državnega sveta RS - predstavnika lokalnih interesov na volitvah, 21. 11. 2007
9b. 09b_Določitev elektorjev za volitve predstavnika lokalnih interesov v Državni svet RS, na volitvah, 21. 11. 2007
10. Vprašanja in pobude svetnikov


Člane Občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičijo.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.