11. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava, bo v četrtek, 29. novembra 2007 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava

datum: 24.11.2007

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Ur. l. RS, št. 55/2002) sklicujem 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, bo v četrtek, 29. novembra 2007 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. 01a_Zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta in 01b_Zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta(poročevalec: Ivan Princes)
2. 02_POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV 9 in 10 redne seje OS (poročevalec: Jože Papež)
3. 00_Proracun2008_predlog- prvo branje (poročevalca: Ivan Princes, Silvana Vitežnik)
4. 04_Ugotovitveni sklep ter Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina - skrajšani postopek (poročevalec: Majda Sever)
5. 05_Odlok o območjih predkupne pravice Občine Vipava na nepremičninah- prvo branje (poročevalec: Helena Kobal)
6. 06_Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, predsednikov in članov delovnih teles občinskega sveta ter predsednikov in članov drugih občinskih organov v Občini Vipava- prvo branje (poročevalca: Helena Kobal, Darko Rosa)
7. Vprašanja in pobude svetnikovČlane Občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičijo.


Župan

mag. Ivan Princes, l. r.