Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

datum: 02.09.2002

kategorija: Sklep občinskega sveta

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVA

Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu (Ur. list RS, št. 44/92) in na podlagi 16. člena Statuta občine Vipava (Ur. list RS, št. 54/2002) je Občinski svet občine Vipava na svoji 8. izredni seji dne, 29.8.2002 sprejel naslednja

Pravila
za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

1. člen
S temi pravili se določa postopek predlaganja in izvolitve predstavnikov občine Vipava v volilno telo 12. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta ter postopek določitve kandidata za člana državnega sveta.

2. člen
Glede na določbe 40. in 41. člena Zakona o državnem svetu izvoli občinski svet v volilno telo za volitve člana državnega sveta 2 predstavnika (v nadaljevanju: elektorja) ter lahko določi 1 kandidata za člana državnega sveta.

3. člen
Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorje ter izvolitev oziroma predlaganje kandidatov za člana državnega sveta in določitev kandidata.

4. člen
Kandidata za elektorja lahko predlaga vsak član občinskega sveta, ki lahko predlaga največ dva kandidata.

5. člen
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo enega kandidata za člana državnega sveta.
Predlogu morajo predložiti tudi soglasje kandidata.

6. člen
Predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorje oziroma za člana državnega sveta posredujejo predlagatelji Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v 20 dneh od dneva, določenega za izvedbo volilnih opravil v razpisu volitev.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavi seznam predlaganih kandidatov po abecednem vrstnem redu in ga pošlje Občinskemu svetu.

7. člen
Elektorje se voli na seji občinskega sveta s tajnim glasovanjem.
Na glasovnici so kandidati napisani po vrstnem redu, ki ga je določila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata tako, da obkroži zaporedno številko pred največ toliko kandidati kot se voli elektorjev.
Izvoljena sta kandidata, ki sta prejela največ glasov.
8. člen
Kandidata za člana državnega sveta se določi s tajnim glasovanjem.
Glasuje se z glasovnicami.
Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata tako, da obkroži zaporedno številko pred največ toliko kandidati, kot se voli članov državnega sveta v volilni enoti.

9. člen
V primeru, da sta dva ali več kandidatov za elektorja oziroma za člana državnega sveta pri glasovanju prejela enako najvišje oziroma enako najnižje število glasov, odloči o izvolitvi oziroma določitvi žreb, ki se takoj opravi na seji občinskega sveta.

10. člen
Za vsa ostala opravila, ki se tičejo postopka izvolitve elektorjev oziroma določitve kandidata za člana državnega sveta, se smiselno uporabljajo določbe Poslovnika občinskega sveta.

11. člen
Občinski svet mora najpozneje 30. dan pred dnem glasovanja predložiti volilni komisiji seznam izvoljenih elektorjev ter kandidatov za člana državnega sveta, skupaj s potrebnimi prilogami.

12. člen
Ker ta Pravila vsebujejo določbe poslovniške narave, jih sprejema občinski svet z 2/3 večino navzočih članov občinskega sveta.

13. člen
Ta Pravila pričnejo veljati z dnem sprejema na seji občinskega sveta.

14. člen
Z dnem pričetka veljavnosti teh Pravil prenehajo veljati Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta št. 008-1/97, ki jih je Občinski svet občine Vipava sprejel dne, 2.10.1997.

Številka: 02003-1/02
Datum: 29.8.2002
Svet občine Vipava
Župan
Mag. Ivan Princes, dr.vet.med., l.r.