Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov svetov KS za volitve članov svetov KS

datum: 30.08.2002

kategorija: Sklep občinskega sveta

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVA

Na podlagi 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/2002), 19. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/2000, 28/ 2001, 16/2002 in 51/2002) in 16. člena Statuta občine Vipava (Ur. list RS, št. 54/2002) je Občinski svet občine Vipava na svoji 8. izredni seji dne, 29.08.2002 sprejel

Sklep
o določitvi volilnih enot in števila članov svetov KS za volitve članov svetov KS

1. člen
Volilne enote in število članov sveta KS Vipava so:
1. volilna enota: STARA ŠOLA, ki zajema naselje: del Vipave.
V tej volilni enoti se volijo 3 člani sveta KS
2. volilna enota: GLAVNI TRG, ki zajema naselja: Zemono, Nanos, del Vipave.
V tej volilni enoti se volijo 3 člani sveta KS.
3. volilna enota: NOVA ŠOLA, ki zajema naselje: del Vipave.
V tej volilni enoti se volijo 3 člani sveta KS.
Volilne enote so oblikovane po voliščih, kjer volimo.
Volilne enote v KS Vipava ostanejo po obsegu (območju) take kot v letu 1998.

2. člen
Volilne enote in število članov za volitve v svete KS: Erzelj, Goče, Gradišče pri Vipavi, Lozice, Lože-Manče, Podnanos, Podraga, Slap in Vrhpolje ostanejo iste kot za volitve v svete KS v letu 1998.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

4. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa se preneha uporabljati sklep sveta krajevne skupnosti Vipava o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta KS Vipava (Uradno glasilo št. 13/98).

Številka: 00608-1/02-2
Datum: 29.08.2002SVET OBČINE VIPAVA
ŽUPAN
Mag. Ivan Princes, dr.vet.med.,l.r.