Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Vipava v letu 2002

datum: 02.09.2002

kategorija: Sklep občinskega sveta

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVA

Na podlagi 24. člena Zakona o volilni kampanji (Ur. list RS, št. 62/94 in 17/97) in na podlagi 16. člena Statuta občine Vipava (Ur. list RS, št. 54/02) je Občinski svet občine Vipava na svoji 8. izredni seji dne, 29.8.2002 sprejel

Sklep
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Vipava v letu 2002

1. člen
S tem sklepom se določijo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve – volitve v občinski svet in volitve župana občine Vipava v letu 2002.

2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.

3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za svetnike, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 5 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40 tolarjev za vsak dobljeni glas.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, le na podlagi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.

5. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana, se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Vipava v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

6. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS.

Številka: 00607-3/02
Datum: 29.8.2002

SVET OBČINE VIPAVA
ŽUPAN
Mag. Ivan Princes, dr.vet.med., l.r.