15. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava, bo v četrtek, 29. maja 2008 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava

datum: 09.05.2008

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Ur. l. RS, št. 55/2002) sklicujem 15. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, bo v sredo, 29. maja 2008 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. 01. Potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava(poročevalec: Ivan Princes)
2. 02. Poročilo o izvajanju sklepov 14. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava (poročevalec: Jože Papež)
3. 03. Informacije o poslovanju javnih zavodov v letu 2007
4. 04. Odlok o izvajanju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter o urejanju pokopališč – skrajšan postopek (poročevalec:Helena Kobal, vabljena Marta Klemše Črnigoj)
5. 05. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole Draga Bajca Vipava– skrajšan postopek (poročevalec: Helena Kobal in vabljena Alenka Nussdorfer Bizjak)
6. 06. Soglasje k spremembi Statuta Zdravstvenega doma Ajdovščina(poročevalec: Helena Kobal in vabljena Boža Ferfolja)
7. 07. Soglasja k določitvi sredstev za dodatno delovno uspešnost v javnih zavodih za leto 2008 (poročevalec: vabljeni predstavniki zavodov)
8. 08. Soglasje k delu plače za redno delovno uspešnost direktorice ZD Ajdovščina (poročevalec: Majda Sever)
9. 09. Sklep o razveljavitvi sklepa glede statusnih sprememb organizacije Otroškega vrtca Ajdovščina(poročevalec: Majda Sever)
10. 10. Soglasje k prenosu lastninske pravice v korist javnega zavoda(poročevalec: Helena Kobal)
11. 11. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2007 – skrajšan postopek (poročevalec: Silvana Vitežnik)
12. 12. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra(poročevalec: Helena Kobal)
13. 13. Sklep o potrditvi DIIP z analizo stroškov in koristi za Kanalizacijo v naseljih Orehovica in Hrašče (poročevalec: Božidar Lavrenčič)
14. 14. Priznanja občine Vipava za leto 2008(poročevalec: Darko Rosa)
15. Vprašanja in pobude svetnikov


Člane Občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičijo.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.