16. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava, bo v četrtek, dne 10. julija 2008 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava

datum: 03.07.2008

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Ur. l. RS, št. 55/2002) sklicujem 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava bo, v četrtek, dne 10. julija 2008 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. 01_Poročilo o izvajanju sklepov 15. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava(poročevalec: Jože Papež)
2. 02_Sklep o uporabi normativov za oblikovanje oddelkov in soglasju k sistemizaciji otroškega vrtca Ajdovščina(poročevalec: predstavnik Otroškega vrtca Ajdovščina)
3. 03_Soglasje k delu plače za redno delovno uspešnost ravnateljice Osnovne šole Draga Bajca Vipava(poročevalec: Majda Sever)
4. Informacija o prometni ureditvi v južni vojašnici Vipava (poročevalec: Marko Lavrenčič – Detajl d.o.o.)
5. 05_Statut Razvojne agencije ROD(poročevalec: David Bratož, direktor RA ROD)
6. 06_Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Vipava za leto 2008 – skrajšani postopek (poročevalec: Silvana Vitežnik, Ivan Princes)
7. 07_Odlok o izvajanju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter o urejanju pokopališč – drugo branje (poročevalec: Helena Kobal)
8. 08_Soglasje k prenosu lastninske pravice v korist javnega zavoda(poročevalec: Helena Kobal)
9. 09_Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra(poročevalec: Helena Kobal)
10. Vprašanja in pobude svetnikov


Člane Občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičijo.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.