24. redna seja Občinskega sveta, ki bo, v četrtek, dne 24. septembra 2009 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava

datum: 14.09.2009

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVA

Datum: 14. 9. 2009

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Ur. l. RS, št.: 55/2002), sklicujem


24. redno sejo Občinskega sveta, ki bo, v četrtek, dne 24. septembra 2009 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 01a_Potrditev zapisnika 23. redne seje in 01b_Potrditev zapisnika 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Vipava (poročevalec: Ivan Princes)
2. 02_Poročilo o izvajanju sklepov 23. redne in 5. izredne seje OSOV (poročevalec: Jože Papež)
3. 03_Obravnava dopolnjenega osnutka OPN(poročevalec: Božidar Lavrenčič, Vilijem Fabčič)
4. 04_Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Vipava in k.o. Vrhpolje(poročevalec: Helena Kobal)
5. 05_Sklepi o imenovanju predstavnikov Občine Vipava v svete zavodov (poročevalec: Darko Rosa)
6. Informacija o izvrševanju proračuna v prvem polletju 2009 (poročevalec: Ivan Princes, Silvana Vitežnik)
7. 07_ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU 2009 – skrajšani postopek (poročevalec: Ivan Princes, Silvana Vitežnik)
8. erzelj – skrajšani postopek (poročevalec: Vida Babič)
9. Vprašanja in pobude svetnikov

Člane Občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičijo.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.