25. redna seja Občinskega sveta, ki bo, v četrtek, dne 26. novembra 2009 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava

datum: 16.11.2009

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVA

Datum: 16. 11. 2009

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Ur. l. RS, št.: 55/2002), sklicujem


25. redno sejo Občinskega sveta, ki bo, v četrtek, dne 26. novembra 2009 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 01a_zapisnik 24 in 01b_zapisnik 6. izr Občinskega sveta Občine Vipava (poročevalec: Ivan Princes)
2. 02_porocilo o izvrsenih sklepih (poročevalec: Jože Papež)
3. Sklep o uvedbi cen storitev v dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda (poročevalec: predstavnik KSD d.o.o. Ajdovščina)
4. Poročila NO občine Vipava (poročevalec: predstavnika NO občine Vipava)
5. Tehnično poročilo za rekonstrukcijo objekta krajevne skupnosti Vrhpolje (poročevalec: Alijana Lavrenčič)
6. Predlog plana prihodkov in odhodkov za leto 2010 – TRG Vipava (poročevalec: Jožef Člekovič)
7. 07_predlog ODLOKA O PRORAcUNU 2010_1obravnavo – prvo branje (poročevalec: Ivan Princes, Silvana Vitežnik)
8. 08_Obrtne cone-porocilo(poročevalec: Jože Papež)
9. Vprašanja in pobude svetnikov

Člane Občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičijo.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.