29. redna seja Občinskega sveta, ki bo, v četrtek, dne, 20. maja 2010 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava

datum: 10.05.2010

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVADatum: 10. 5. 2010


Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Ur. l. RS, št.: 55/2002), sklicujem


29. redno sejo Občinskega sveta, ki bo, v četrtek, dne, 20. maja 2010 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava

Predlog dnevnega reda:
1. 01_zapisnik 28. redne seje OS 8.4.2010.pdf(poročevalec : Ivan Princes)
2. 02_Poročilo o izvajanju sklepov 28. seje.pdf(poročevalec: Jože Papež)
3. 03_Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi zavoda Lekarna Ajdovščina.pdf– skrajšani postopek (poročevalka: Helena Kobal)
4. 04_Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Vipava.pdf– skrajšani postopek (poročevalka: Majda Sever)
5. 05_Odlok o spremembi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava.DOC.pdf(poročevalca: Vida Babič in Božidar Lavrenčič)
6. 06_Delovna uspešnost Glasbena šola.pdf(poročevalka: Majda Sever)
7. 07_Informacija o Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.pdf(poročevalka: Helena Kobal)
8. 08_Predlog sklepa ukinitve javnega dobra.pdf(poročevalka: Vida Babič)
9. 09_Sklep o menjavi zemljišč.pdf (poročevalka: Helena Kobal)
10. 10_informacija o Zavodu za izgradnjo centra starejših Pristan.pdf(poročevalec: Ivan Princes)
11. Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj oz. soustanovitelj je Občina Vipava (poročevalci: predstavniki javnih zavodov):
- LP09-14maj2010_popr.pdf (LP-09-IZVL-Vipava_popr.pdf)
- 5_5POSLOVNO POROČILO - TRG leto 2009.pdf (5_51RACUNOVODSKO porocilo TRG VIPAVA doc-2009.pdf)
12. 12_Sklep o prenosu in oddaji komunalne infrastrukture v najem.pdf(poročevalka: Silvana Vitežnik)
13. 13_Sklep o uskladitvi cen omrežnine v dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda.pdf (poročevalec: Egon Stopar)
14. 13_Sklep o podelitvi priznanj Občine Vipava za leto 2010.pdf(poročevalec: Darko Rosa)
15. 14a_OPPN JV OSNUTEK1.pdf(14b_OPPN JV OSNUTEK1-priloga.pdf) (poročevalec: Božidar Lavrenčič)
16. 15_Izvleček iz DIIPa - odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Vipave.pdf(poročevalec: Božidar Lavrenčič)
17. 17_Potrditev IP-gradnja kanalizacije od ČN po Vojkovi ulici in Vinarski cesti.pdf(poročevalec: Božidar Lavrenčič)
18. Vprašanja in pobude svetnikov


Člane Občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičijo.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.