31. redna seja Občinskega sveta, ki bo, v četrtek, dne, 19. avgusta 2010 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava

datum: 10.08.2010

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVADatum: 9. 8. 2010


Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Ur. l. RS, št.: 55/2002), sklicujem


31. redno sejo Občinskega sveta, ki bo, v četrtek, dne, 19. julija 2010 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava

Predlog dnevnega reda:
1. 01_zapisnik 30. redne seje OS 29.7.2010.pdf (poročevalec: Ivan Princes)
2. Poročilo o izvajanju sklepov 02b_Poročilo o izvajanju sklepov 30. redne seje.pdfin 02a_Poročilo o izvajanju sklepov 29. redne in 7. izredne seje.pdf Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na pobude in vprašanja

3. Pobude in vprašanja svetnikov

4. 04_Cestno prometna in varnostna problematika v občini Vipava.pdf(poročevalec: Ivan Princes)

5. Poročilo o Zavodu za izgradnjo centa starejših Pristan (poročevalec: Ivan Princes in Franc Kopatin)

6. 04_odlok-koncesijske dajatve-divjad2.pdf– skrajšan postopek (poročevalka: Nadja Kobal)

7. 07_Delovna uspesnost ravnateljice OSDB 2009.pdf(poročevalka: Majda Sever)

8. 08_Razporeditev presezkov iz javne sluzbe.pdf(poročevalka: Majda Sever)

9. 09_PORABA PRESEZKOV - Sklep.pdf(poročevalka: Majda Sever)

10. 10_Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vipava.pdf(poročevalka: Helena Kobal)

11. 11_Sklep o imenovanju kandidatov za članstvo v Okrajni volilni komisiji.pdf(poročevalka: Helena Kobal)

12. 13_PRODAJA TRAFO POSTAJE-predlog sklepa.pdf (poročevalka: Silvana Vitežnik)

13. Predlog posegov na najboljša kmetijska zemljišča (poročevalec: Ivan Princes)
- Manjši bazen ob stanovanjski hiši na parc. št. 1907/4 k.o. Budanje, investitor Mesesnel
- Shramba za spravilo pridelkov na parc. št. 744/3 k.o. Slap, investitor Furlan
- Podporni zid za zavarovanje dostopne poti, svinjak in kokošnjak ter maneža na parc. št. 745 k.o. Slap, hlev za živino na parc. št. 794 in 795 k.o. Slap, skedenj na parc. št. 741 k.o. Slap, investitor Trošt
- Skedenj na parc. št. 1607 k.o. Slap, investitor Koren

14. Imenovanje predstavnika Občine Vipava v Svetu zavoda za izgradnjo centra za starejše občane Vipava (poročevalec: Darko Rosa)

15. Imenovanje predstavnikov Občine Vipava v Odbor za spremljanje obnove gradu Lanthieri (poročevalec: Darko Rosa)

16. Poročilo o opravljenih nadzorih :
- Nadzor zaključnega računa KS Podnanos za leto 2007
- Nadzor nad delovanjem športnih društev in športne zveze ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Vipava za leto 2008
- Nadzor zaključnega računa KS Vipava za leto 2008
- Nadzor Centra za razvoj podeželja TRG Vipava za leto 2007, 2008, 2009Člane Občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičijo.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.