8. izredna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 06.09.2010

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVA

Datum: 6. 9. 2010

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 55/2002) sklicujem


8. izredno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, 9. septembra 2010 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. 1_DIIP Nakup digitalnega RTG aparata.pdf(poročevalki: Boža Ferfolja in Majda Sever)
2. 2_sklepi in DIIP rekonstrukcija diag laboratorija - popravljeno.pdf(poročevalki: Boža Ferfolja, Majda Sever)
3. Seznanitev z zahtevami prejetih smernic ključnih nosilcev urejanja prostora na osnutek OPN št. 2 in sprejemanje odločitev o upoštevanju smernic za posamezno krajevno skupnost (poročevalca: Božidar Lavrenčič in Viljem Fabčič)
4. Predlog posegov na najboljša kmetijska zemljišča (poročevalec: Ivan Princes):
- Manjši bazen ob stanovanjski hiši na parc. št. 1907/4 k.o. Budanje, investitor Mesesnel
- Shramba za spravilo pridelkov na parc. št. 744/3 k.o. Slap, investitor Furlan
- Podporni zid za zavarovanje dostopne poti, svinjak in kokošnjak ter maneža na parc. št. 745 k.o. Slap, hlev za živino na parc. št. 794 in 795 k.o. Slap, skedenj na parc. št. 741 k.o. Slap, investitor Trošt
- Skedenj na parc. št. 1607 k.o. Slap, investitor Koren


Razlog za sklic seje:
- Razlog za sklic izredne seje pod točko 1. in 2.: Vloge za prijavo na javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS za leti 2011 in 2012 je potrebno oddati do 23.9.2010.
- Razlog za sklic seje pod točko 3. in 4.: Na 31. redni seji občinskega sveta, dne 19.8.2010, je bilo dogovorjeno, da se OPN, ter predlog posegov na najboljša kmetijska zemljišča obravnava na izredni seji.


Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.Župan
mag. Ivan Princes, l. r.