1. redna – konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 25.10.2010

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

1. redna – konstitutivna seja Občinskega sveta Občine VipavaOBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVA

Datum: 25.10.2010

Na podlagi 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 55/2002) sklicujem


1. redno – konstitutivno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, 4. novembra 2010 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta
2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana
3. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta
5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana ter slovesna izjava župana
6. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, kot stalno delovno telo Občinskega sveta


Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.Župan
mag. Ivan Princes, l. r.