2. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 22.11.2010

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-002/2010-1
Datum: 22.11.2010


Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 55/2002) sklicujem


2. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, 2. decembra 2010 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 1. redne – konstitutivne seje (poročevalec: Ivan Princes)
2. Imenovanje stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Vipava(Odbor za družbene dejavnosti, Odbor za gospodarstvo, Odbor za finance ,Statutarno pravna komisija, Komisija za vloge in pritožbe, Nadzorni odbor) (poročevalec: Jožko Andlovic, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)
3. Sklep o imenovanju kandidatov za sodnike porotnike(poročevalec: Jožko Andlovic, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)
4. Vprašanja in pobude svetnikov


Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.Župan
mag. Ivan Princes, l. r.