1. izredna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 16.12.2010

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVA


Številka: 0321-003/2010-1
Datum: 16.12.2010


Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 55/2002) sklicujem


1. izredno sejo Občinskega sveta, ki bo v četrtek, dne 23. decembra 2010 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Obnova stavbe bivšega vrtca v knjižnico« in Sklep o pooblastilu za dopolnitve in pripravo končnega besedila DIIP (poročevalec: Peter Velikonja)
2. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in Investicijski projekt (IP) »Kanalizacijski sistem Zemono, Sanabor s ČN in povezovalni kanal Slap – Vipava« (poročevalec: Božidar Lavrenčič)
-DIIP
-IP
-IP-povzetek
-IP-priloga
3. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve– skrajšan postopek (poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)
4. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2011– skrajšan postopek (poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)
5. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Vipava za leto 2010– skrajšan postopek (poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)Razlog za sklic seje:
Razlog za sklic izredne seje pod točko 1 je potrditev DIIP-a zardi prijave na javni razpis Ministrstva za kulturo za izbiro občinskih investicij na področju kulture.

Razlog za sklic seje pod točko 2 je potrditev DIIP-a in IP zaradi prijave na razpis SVLR za sofinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture.

Razlog za sklic seje pod točko 3 in 4 je sprejem odloka, ker poraba sredstev proračunske rezerve presega pooblastilo župana o uporabi proračunske rezerve.

Razlog za klic seje pod točko 5 je nujnost sprejema rebalansa proračuna, katerega sestavni del je načrt razvojnih programov usklajen s podatki DIIP, da se lahko prijavimo na razpis Ministrstva za kulturo (knjižnica) in SVLR (sofinanciranje komunalne infrastrukture)


Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.Župan
mag. Ivan Princes, l. r.