3. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 24.01.2011

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-001/2011
Datum: 24.1.2011


Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 55/2002) sklicujem


3. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, dne 3. februarja 2011 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 2. redne in 1. izredne seje (poročevalec: Ivan Princes)
2. Poročilo o izvajanju sklepov 2. redne seje in 1. izredne seje Občinskega sveta občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
3. Vprašanja in pobude svetnikov
4. Soglasje k investiciji obnove Lekarne Vipava (DIIP) (poročevalka: Katja Krušič)
5. Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2011– 1. obravnava (poročevalca: Ivan Princes, Silvana Vitežnik)
6. Sklep o imenovanju občasnih delovnih teles Občinskega sveta občine Vipava (Komisije za spremljanje gradnje hitre ceste Vipava-Razdrto, Komisije za investicije, Komisije za gospodarjenje z občinskimi nepremičninami, Odbora za turizem) (Zapisnik Zapisnik 2. seje Komisije za mandatna vprašanja,volitve in imenovanja) (poročevalec: Jožko Andlovic)
7. Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Vipava(poročevalec: Jožko Andlovic)
8. Sklep o imenovanju Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v občini Vipava(poročevalec: Jožko Andlovic)
9. Informacija o trajanju mandatov predstavnikov ustanovitelja – Občine Vipava v svetih zavodov in agencij(poročevalka: Helena Kobal)


Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.Župan
mag. Ivan Princes, l. r.