4. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 21.02.2011

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-002/2011
Datum: 21.2.2011


Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 55/2002) sklicujem


4. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v PONEDELJEK, 7. marca 2011 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava (poročevalec: Ivan Princes)
2. Poročilo o izvajanju sklepov 3. redne seje Občinskega sveta občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
3. Vprašanja in pobude svetnikov
4. Občinski program varnosti Občine Vipava (Sklep in obrazložitev) (poročevalec: Stanislav Mlakar)
5. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2011– 2. obravnava (poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)
6. Odlok o lokalnem turističnem vodenju na turističnem območju Občine Vipava - skrajšani postopek (poročevalka: Helena Kobal)
7. Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Vipava(poročevalec: Ivan Princes)
8. Pravilnik in merila o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Vipava(poročevalka: Majda Sever)
9. Pravilnik o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v občini Vipava (poročevalka: Majda Sever)
10. Letni program kulture v občini Vipava za leto 2011(poročevalka: Majda Sever)
11. Sklep o letnem programu športa v občini Vipava za leto 2011(poročevalka: Majda Sever)
12. Seznanitev z osnutkom Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava (Odlok) (Poročevalca: Viljem Fabčič in Božidar Lavrenčič)


Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.Župan
mag. Ivan Princes, l. r.