5. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 29.03.2011

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-003/2011
Datum: 28.3.2011


Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 55/2002) sklicujem


5. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, dne 7. aprila 2011 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava(poročevalec: Ivan Princes)
2. Poročilo o izvajanju sklepov 4. redne seje Občinskega sveta občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
3. Vprašanja in pobude svetnikov
4. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - DIIP »Rekonstrukcija podružnične šole Goče« (poročevalec: Peter Velikonja)
5. Delovanje Centra za razvoj podeželja TRG Vipava (Poročilo o delovanju in Računovodsko poročilo) (poročevalec: Bogdan Godnič)
6. Sklep o izplačilu delnega povračila stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2010(poročevalka: Nadja Kobal)
7. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2010 – skrajšani postopek (poročevalka: Silvana Vitežnik)
8. Sklep o izdaji poroštva za kredit Razvojni agenciji ROD(poročevalka: Silvana Vitežnik)
9. Predlog za začasno odrekanje dela koncesijske dajatve v korist podjetja Hit d.d. (poročevalec: Ivan Princes)
10. Imenovanje koordinatorja za enake možnosti(poročevalec: Jožko Andlovic)
11. Statut Občine Vipava, 1. obravnava (poročevalca: Ivan Krušec in Helena Kobal)
12. Poslovnik Občinskega sveta Občine Vipava, 1. obravnava (poročevalca: Ivan Krušec in Helena Kobal)
13. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta – DIIP »Kanalizacija Goriška in Gradiška cesta« (poročevalec: Božidar Lavrenčič)
14. Predlog ukinitve javnega dobra(poročevalec: Ivan Princes)

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.Župan
mag. Ivan Princes, l. r.