6. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 11.05.2011

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-004/2011
Datum: 9.5.2011


Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 55/2002) sklicujem


6. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, dne 19. maja 2011 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 5. redne seje (poročevalec: Ivan Princes)
2. Poročilo o izvajanju sklepov 5. redne seje Občinskega sveta občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
3. Vprašanja in pobude svetnikov
4. Predstavitev čezmejnega projekta Okusi brez meja(poročevalca: Ivan Princes in Iris Nabergoj)
5. Problematika Centra za razvoj podeželja TRG Vipava (poročevalec: Jožko Andlovic)
6. Sklep o imenovanje koordinatorja za enake možnosti(poročevalec: Jožko Andlovic)
7. Sklep o imenovanju Odbora za pripravo programa za porabo odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov zaradi gradnje HC Vipava – Razdrto(poročevalec: Jožko Andlovic)
8. Sklep o priznanjih Občine Vipava za leto 2011(poročevalec: Jožko Andlovic)
9. Statut Občine Vipava, 2. obravnava (poročevalca: Ivan Krušec in Helena Kobal)
10. Poslovnik Občinskega sveta Občine Vipava, 2. obravnava (poročevalca: Ivan Krušec in Helena Kobal)
11. Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2011 in Cenik najemnin za nekmetijsko rabo za leto 2011(poročevalka: Helena Kobal)
12. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in neodplačnem prenosu nepremičnine(poročevalka: Helena Kobal)
13. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 2929 k.o. Vipava(poročevalka: Helena Kobal)
14. Poseg na najboljša kmetijska zemljišča na parc. št. 1898 k.o. Budanje (poročevalec: Ivan Princes)
15. Poseg na najboljša kmetijska zemljišča na parc. št. 1085/2 k.o. Slap, širitev pokopališča (poročevalec: Ivan Princes)
16. Novelacija Investicijskega projekta IP »Kanalizacija v naseljih Orehovica in Hrašče« (poročevalec: Božidar Lavrenčič)

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.Župan
mag. Ivan Princes, l. r.