7. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 16.06.2011

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-005/2011-1
Datum: 16.6.2011


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011)


7. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, dne 30. junija 2011 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 6. redne seje(poročevalec: Ivan Princes)
2. Poročilo o izvajanju sklepov 6. redne seje Občinskega sveta občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
3. Vprašanja in pobude svetnikov
4. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, 1. obravnava (poročevalec: dr. Boštjan Brezovnik)
5. Letna poročila javnih zavodov in gospodarskih družb, katerih ustanovitelj, oziroma soustanovitelj je občina Vipava in sklep o predhodnem soglasju
- Glasbena šola Ajdovščina(ga. Bernarda Paškvan)
- Osnovna šola Draga Bajca Vipava(ga. Alenka Nussdorfer Bizjak)
- Otroški vrtec Ajdovščina(ga. Meri Uršič)
- Lavričeva knjižnica(ga. Marija Bajc)
- Zdravstveni dom Ajdovščina(ga. Boža Ferfolja)
- Lekarna Ajdovščina(ga. Katja Krušič)
- Razvojna agencija ROD(g. David Bratož)
- Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina(mag. Egon Stopar)
6. Sklep o uporabi normativov za oblikovanje oddelkov in soglasju k sistematizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina(poročevalka: Meri Uršič)
7. Pobuda za izgradnjo bioplinske elektrarne(poročevalec: mag. Egon Stopar)
8. Odpis terjatev Agroindu za opravljene komunalne storitve(poročevalec: mag. Egon Stopar)
9. Predstavitev prenove javne razsvetljave v krajevnih skupnostih (poročevalec: Ivan Princes)
10. Sklep o odkupu parc. št. 1190/6 k.o. Vrhpolje in parc. št. 1946/2 k.o. Budanje(poročevalka: Helena Kobal)

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.Župan
mag. Ivan Princes, l. r.