8. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 18.09.2011

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-006/2011-1
Datum: 15. 9. 2011


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011)


8. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, dne 29. septembra 2011 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 7. rednein 2. izredne seje(poročevalec: Ivan Princes)
2. Poročilo o izvajanju sklepov 7. redne in 2. izredne seje Občinskega sveta občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
3. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, 2. obravnava (poročevalec: dr. Boštjan Brezovnik)
4. Vprašanja in pobude svetnikov
5. Letna poročila javnih zavodov in gospodarskih družb, katerih ustanovitelj, oziroma soustanovitelj je občina Vipava in sklep o predhodnem soglasju
- Zavod za izgradnjo centra za starejše občane Vipava (poročevalec: Franc Kopatin)
6. Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu(poročevalec: Martin Kopatin)
7. Mnenje občine k imenovanju ravnateljice Otroškega vrtca Ajdovščina(poročevalec: Jožko Andlovic)
8. Sklep o določitvi višine najemnine oddane komunalne infrastrukture v najem(poročevalka: Silvana Vitežnik)
9. Informacija o izvrševanju proračuna Občine Vipava v prvem polletju 2011(poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)
10. Poročilo o opravljenem nadzoru
- Zaključni račun Občine Vipava za leto 2010
- Kanalizacija ČN – Vojkova ulica
11. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2010 – 2. obravnava (poročevalca:Ivan Princes in Silvana Vitežnik)
12. Potrditev idejne rešitve novogradnje mostu čez Močilnik na cesti Vipava – Slap (poročevalec: Božidar Lavrenčič)


Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.Župan
mag. Ivan Princes, l. r.