9. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 14.10.2011

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-008/2011-1
Datum: 13. 10. 2011


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011)

9. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, dne 27. oktobra 2011 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 8. redne seje(poročevalec: Ivan Princes)
2. Poročilo o izvajanju sklepov 8. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
3. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, 2. obravnava (poročevalec: dr. Boštjan Brezovnik)
4. Vprašanja in pobude svetnikov
5. Letna poročila javnih zavodov in gospodarskih družb, katerih ustanovitelj, oziroma soustanovitelj je občina Vipava:
- Zavod za izgradnjo centra za starejše občane Vipava (poročevalec: Franc Kopatin)
- Center za razvoj podeželja Trg Vipava (poročevalec: Jožef Člekovič)
6. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2011(poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)
7. Seznanitev s Poročilom o izvedbi notranje revizije v Občini Vipava za leto 2010 (poročevalec: Ivan Princes)
8. Sklep o ustanovitvi javnega dobra ceste, parc. št. 1125/2 k.o. Slap(poročevalka: Helena Kobal)
9. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1427/8 in 1427/6 k.o. Slap(poročevalec: Ivan Princes)
10. Sklep o zamenjavi zemljišč parc. št. 1427/6 k.o. Slap z parc. št. 1390/4 k.o. Slap, ter parc. št. 1427/8 k.o. Slap z parc. št. 469/8 k.o. Vipava(poročevalec: Ivan Princes)
11. Potrditev predloga Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) južna vojašnica (Predlog , Odgovori na opombe) (poročevalec: Ivan Princes)

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.