10. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 10.11.2011

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-009/2011-1
Datum: 10. 11. 2011


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011)

10. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, dne 24. novembra 2011 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 9. redne seje (poročevalec: Ivan Princes)
2. Poročilo o izvajanju sklepov 9. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
3. Vprašanja in pobude svetnikov
4. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo (gradivo) (poročevalec: Egon Stopar)
5. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda (gradivo) (poročevalec: Egon Stopar)
6. Potrditev dokumenta identifikacija investicijskega projekta - DIIP »Prenova javne razsvetljave« (poročevalec: Ivan Princes)
7. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2012 - prva obravnava (poročevalca: Ivan princes in Silvana Vitežnik)
8. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1427/8 in 1427/6 k.o. Slap(poročevalec: Ivan Princes)
9. Sklep o zamenjavi zemljišč parc. št. 1427/6 k.o. Slap s parc. št. 1390/4 k.o. Slap, ter parc. št. 1427/8 k.o. Slap s parc. št. 469/8 k.o. Vipava(poročevalec: Ivan Princes)

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.