11. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 08.12.2011

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-010/2011-1
Datum: 8. 12. 2011


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011)

11. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, dne 22. decembra 2011 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 10. redne seje (poročevalec: Ivan Princes)
2. Poročilo o izvajanju sklepov 10. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Jože Papež)
3. Obravnava in potrditev Lokalnega energetskega koncepta Občine Vipava (poročevalca: Božidar Lavrenčič in Boštjan Mljač)
4. Vprašanja in pobude svetnikov
5. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2012 – druga obravnava (poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)
6. Pravilnik in merila o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Vipava (poročevalka: Majda Sever)
7. Poročila o izvedenih nadzorih (poročevalci: člani Nadzornega odbora)
- Krajevna skupnost Vrhpolje
- Krajevna skupnost Podraga
- Sofinanciranje kulturnih društev v letu 2010

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.