12. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 16.02.2012

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-001/2012-1
Datum: 16.2.2012


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011)

12. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, dne 1. marca 2012 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava (poročevalec: Ivan Princes)
2. Poročilo o izvajanju sklepov 11. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Jože Papež)
3. Vprašanja in pobude svetnikov
4. Odlok o pogodbenem zagotavljanju prihrankov energije na področju javne razsvetljave v Občini Vipava, prva obravnava (poročevalec: Igor Cek)
5. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Severne primorske (Goriške razvojne) regije, prva obravnava (poročevalec: David Bratož)
6. Sklep o imenovanju kandidata za člana Razvojnega sveta Severne primorske (Goriške razvojne) regije (poročevalec: David Bratož)
7. Sklep o višini stvarnega vložka za dokapitalizacijo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina (poročevalka: Silvana Vitežnik)
8. Sklep o imenovanju kandidata za Senat za reševanje pritožb zoper policiste (poročevalec: Jožko Andlovic)
9. Sklep o imenovanju kandidatk za Svet Območne izpostave JSKD Ajdovščina (poročevalec: Jožko Andlovic)
10. Sklep o letnem programu športa v občini Vipava za leto 2012 (poročevalka: Majda Sever)
11. Letni program kulture v občini Vipava za leto 2012 (poročevalka: Majda Sever)
12. Pravilnik o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter letovanja otrok v občini Vipava (poročevalka: Majda Sever)
13. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1432/7 k.o. 2400 Slap (poročevalka: Helena Kobal)
14. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega dokumenta (DIIP) za projekt Izgradnja mostu čez Močilnik pri obrtni coni Farma (povzetek DIIP) (poročevalec: Božidar Lavrenčič)


Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.