13. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 06.04.2012

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-002/2012-1
Datum: 5.4.2012


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011), sklicujem


13. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, dne 19. aprila 2012 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava (poročevalec: Ivan Princes)
2. Poročilo o izvajanju sklepov 12. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
3. Vprašanja in pobude svetnikov
4. Odlok o pogodbenem zagotavljanju prihrankov energije na področju javne razsvetljave v Občini Vipava, druga obravnava (poročevalec: Igor Cek)
5. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Severne primorske (Goriške razvojne) regije, druga obravnava (poročevalec: David Bratož)
6. Pogledi na ohranitev Vipavske doline in predlog za sanacijo kmetijskih zemljišč(poročevalca: Ivan Princes in Peter Valič)
7. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2011, prva obravnava (poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)
8. Informacija o nadaljnjem delovanju CRP Trg Vipava (poročevalec: Ivan Princes)
9. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 2625/2 k.o. 2401 Vipava(poročevalka: Helena Kobal)
10. Sklep o potrditvi Investicijskega programa (IP) za projekt Izgradnja mostu čez Močilnik pri obrtni coni Farma (poročevalec: Božidar Lavrenčič)

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.