15. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 24.07.2012

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov


OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-005/2012-1
Datum: 12.7.2012


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011)


15. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v sredo, dne 26. julija 2012 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 14. redne in 1. dopisne seje (poročevalec: Ivan Princes)
2. Poročilo o izvajanju sklepov 14. redne in 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
3. Vprašanja in pobude svetnikov
4. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, skrajšani postopek (poročevalca: Egon Stopar in Helena Kobal)
5. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina(poročevalka: Alenka Močnik)
6. Sklep o uporabi normativov za oblikovanje oddelkov in soglasju k sistematizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina(poročevalka: Alenka Močnik)
7. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, predsednikov in članov delovnih teles občinskega sveta ter predsednikov in članov drugih občinskih organov v Občini Vipava(poročevalka: Helena Kobal)

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.