Na vsebino
Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 5

22. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 19.07.2013

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-005/2013-1
Datum: 11.7.2013


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011), sklicujem


22. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, dne 25. julija 2013 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
01. Potrditev zapisnika 21. redne in 4. izredne seje (poročevalec: Ivan Princes)
02. Poročilo o izvajanju sklepov 21. redne in 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
03. Vprašanja in pobude svetnikov
04. Letno poročilo Zavoda za izgradnjo centra za starejše občane Vipava za leto 2012 (poročevalec: Franc Kopatin)
05. Sklep o izstopu iz soustanoviteljstva javnega vzgojnega-izobraževalnega zavoda Center za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla Vojka Vipava(poročevalka: Erna Žgur)
06. Sklep o uporabi normativov za oblikovanje oddelkov in soglasju k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina(poročevalka: Alenka Močnik)
07. Potrditev PIZ (predinvesticijska zasnova) in IP (investicijski projekt) za projekt »Obnova gospodarskega dela dvorca Lanthieri v Vipavi (poročevalec: David Bratož)
08. Soglasje k imenovanju direktorice CRP Trg Vipava(poročevalka: Helena Kobal)
09. Poročila o izvedenih nadzorih (poročevalci: člani Nadzornega odbora)
- Zaključni račun Občine Vipava za leto 2012
- Investicija Obnova bivšega vrtca v knjižnico
10. Informacija o realizaciji proračuna občine Vipava v prvem polletju 2013 (poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)
11. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, skrajšani postopek (poročevalka: Helena Kobal)
12. Sklep o odkupu parcel parc. št. 665 k.o. Lozice (poročevalka: Helena Kobal)
13. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1513/3 k.o. Vrhpolje(poročevalka: Helena Kobal)
14. Sklep o menjavi parcel v k.o. Vrhpolje (1513/3 se zamenja za 53/4) (poročevalka: Helena Kobal)

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.