Na vsebino
Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 15

23. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 02.10.2013

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-007/2013-1
Datum: 2.10.2013


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011), sklicujem


23. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v sredo, dne 16. oktobra 2013 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnikov 22. redne in 5. izredne seje (poročevalec: Ivan Princes)
2. Poročilo o izvajanju sklepov 22. redne in 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
3. Letno poročilo Zavoda za izgradnjo centra za starejše občane Vipava za leto 2012 (poročevalec: Franc Kopatin)
4. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina(poročevalka: Alenka Močnik)
5. Vloga podjetja Agroind Vipava za znižanje cene omrežnine zaradi manjše porabe vode(poročevalec: Boris Jež)
6. Sklep o subvencioniranju cene čiščenja odpadnih voda za gospodinjstva(poročevalca: Egon Stopar in Silvana Vitežnik)
7. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava, 1. obravnava (poročevalca: Božidar Lavrenčič in Viljem Fabčič)
8. Vprašanja in pobude svetnikov
9. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2013, skrajšani postopek (poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)
10. Odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem Trg Vipava, 2. obravnava (poročevalka: Helena Kobal)
11. Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Lekarne Ajdovščina(poročevalec: Jožko Andlovic)
12. Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Zdravstvenega doma Ajdovščina(poročevalec: Jožko Andlovic)
13. Sklep o menjavi zemljišč v k.o. Vrhpolje(poročevalka: Helena Kobal)
14. Sklep o prodaji parc. št. 1434/8 k.o. Vipava(poročevalka: Helena Kobal)
15. Ukinitev statusa javnega dobra parc. št. 1528/6 k.o. Vrhpolje(poročevalec: Božidar Lavrenčič)

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.