Na vsebino
Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 1

24. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 13.11.2013

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-008/2013-1
Datum: 7.11.2013


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011), sklicujem


24. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v sredo, dne 21. novembra 2013 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
01. Potrditev zapisnika 23. redne seje(poročevalec: Ivan Princes)
02. Poročilo o izvajanju sklepov 23. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
03. Vprašanja in pobude svetnikov
04. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina(poročevalka: Alenka Močnik)
05. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Draga Bajca Vipava za šolsko leto 2013/14(poročevalka: Alenka Nusdorfer Bizjak)
06. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava, 2. obravnava (poročevalca: Božidar Lavrenčič in Viljem Fabčič)
07. Finančni načrt in plan dela za leto 2014 Zavoda za turizem Trg Vipava(poročevalka: Urška Grmek)
08. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna Agencija ROD Ajdovščina, 1. obravnava (poročevalka: Helena Kobal)
09. Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Otroški vrtec Ajdovščina(poročevalec: Jožko Andlovic)
10. Sklep o soglasju k zadolžitvi Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina(poročevalka: Silvana Vitežnik)
11. Proračun Občine Vipava za leto 2014,1. obravnava (poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)
12. Letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Vipava za leto 2014(poročevalka: Silvana Vitežnik)

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.