Na vsebino
Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 12

26. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 16.01.2014

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov


OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-001/2014-1
Datum: 16.1.2014


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011), sklicujem


26. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v sredo, dne 30. januarja 2014 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1.Potrditev zapisnika 25. redne seje (poročevalec: Ivan Princes)
2.Poročilo o izvajanju sklepov 25. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
3.Vprašanja in pobude svetnikov
4.Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Ajdovščina - Vipava, 2. obravnava (Odlok / Obrazložitev k 2. branju Odloka ) (poročevalka: Majda Sever)
5.Potrditev novelacije Investicijske programa (IP) Ureditev komunalne infrastrukture v centru Podnanosa(poročevalec: David Bratož)
6.Informacija o stanju projekta ureditve regionalne ceste Vipava – Ajdovščina, skozi Vipavo(poročevalec: Ivan Princes)
7.Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in menjavi zemljišč v k.o. Podnanos(poročevalec: Ivan Princes)

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.