Na vsebino
Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 1

28. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 15.04.2014

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-006/2014-1
Datum: 15.4.2014


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011), sklicujem


28. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, dne 29. aprila 2014 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1.Potrditev zapisnikov 27. redne in 7. izredne seje (poročevalec: Ivan Princes)
2.Poročilo o izvajanju sklepov 27. redne in 7. izredne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
3.Vprašanja in pobude svetnikov
4.Letno poročilo o delovanju Programa SVIT v letu 2013 v zdravstveni regiji Nova Gorica(poročevalec: Marko Vudrag)
5.Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj oz. soustanovitelj je Občina Vipava (poročevalci: predstavniki javnih zavodov)
a)Osnovna šola Draga Bajca Vipava
b)Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina
c)Otroški vrtec Ajdovščina
d)Zdravstveni dom Ajdovščina
6.Sklep o predhodnem soglasju k porabi presežkov prihodkov nad odhodki javnih zavodov(poročevalka: Majda Sever)
7.Soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Lekarne Ajdovščina(poročevalka: Majda Sever)
8.Mnenje ustanovitelja k imenovanju ravnatelja OŠ Draga Bajca Vipava(poročevalec: Jožko Andlovic)
9.Sklep o določitvi višine najemnine za oddano komunalno infrastrukturo v najem (poročevalka: Silvana Vitežnik)
10.Sklep o cenah komunalnih storitev (poročevalec: Egon Stopar)
a)Sklep o cenah oskrbe s pitno vodo
b)Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
11.Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vipava, skrajšani postopek (poročevalka: Helena Kobal)
12.Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti za volitve članov svetov KS na območju občine Vipava, skrajšani postopek (poročevalka: Helena Kobal)
13.Obvezna razlaga k petemu odstavku 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina, skrajšani postopek (poročevalka: Helena Kobal)
14.Sklep o soglasju k izstopu Občine Komen iz javnega zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina(poročevalka: Helena Kobal)
15.Ceniki najemnin in zakupnin (poročevalka: Helena Kobal)
a)Cenik najemnin za zemljišča za nekmetijsko rabo za leto 2014
b)Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2014
16.Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in menjava zemljišč v k.o. Podnanos(poročevalec: Ivan Princes)


Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.