Na vsebino
Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 18

29. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 22.05.2014

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov


OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-007/2014-1
Datum: 22.5.2014


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011), sklicujem


29. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, dne 5. junija 2014 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1.Potrditev zapisnika 28. redne seje(poročevalec: Ivan Princes)
2.Poročilo o izvajanju sklepov 28. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
3.Vprašanja in pobude svetnikov
4.Informacija o stanju projekta R CERO Nova Gorica (poročevalec: Mitja Trtnik)
5.Informacija o stanju javne razsvetljave v občini Vipava (poročevalec: Peter Skapin)
6.Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj oz. soustanovitelj je Občina Vipava (poročevalci: predstavniki javnih zavodov)
a) Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina
7.Sklep o določitvi višine najemnine za oddano komunalno infrastrukturo v najem(poročevalka: Silvana Vitežnik)
8.Sklep o cenah komunalnih storitev (poročevalec: Egon Stopar)
a) Sklep o cenah oskrbe s pitno vodo
b) Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
c) Sklep o cenah ravnanja z odpadki
d) Sklep o poračunu cen omrežnine za oskrbo s pitno vodo, omrežnine za odvajanje odpadnih voda in omrežnine za čiščenje odpadnih voda
9.Sklep o podelitvi priznanj Občine Vipava za leto 2014(poročevalec: Jožko Andlovic)
10.Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti za volitve članov svetov KS na območju občine Vipava, skrajšani postopek (poročevalka: Helena Kobal)
11.Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vipava, 2. obravnava (poročevalka: Helena Kobal)
12.Sklep o menjavi zemljišč v k.o. Vrhpolje(poročevalec: Božidar Lavrenčič)
13.Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in menjavi zemljišč v k.o. Vrhpolje(poročevalka: Helena Kobal)

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.