Na vsebino
Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 3

31. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 10.09.2014

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVA


Številka: 0321-0009/2014-1
Datum: 4.9.2014

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011), sklicujem


31. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, dne 18. septembra 2014 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava

Predlog dnevnega reda:
01. Potrditev zapisnika 30. redne seje (poročevalec: Ivan Princes)
02. Poročilo o izvajanju sklepov 30. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
03. Vprašanja in pobude svetnikov
04. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Lavričeve knjižnice Ajdovščina(poročevalka: Helena Kobal)
05. Sklep o prodaji poslovnega prostora na naslovu Vipava, Glavni trg 15(poročevalec: Ivan Princes)
06. Sklep o prodaji zemljišča parc. št. 1434/7 k.o. Vipava(poročevalka: Helena Kobal)
07. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, 2. obravnava (poročevalka: Tamara Curk)
08. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vipava, skrajšani postopek (poročevalka: Helena Kobal)
09. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava, skrajšani postopek (poročevalka: Helena Kobal)
10. Poročila o izvedenih nadzorih (poročevalci: predstavniki nadzornega odbora)
- Poslovanje KS Manče za leto 2013
- Poslovanje KS Lože za leto 2013
- Poslovanje KS Gradišče pri Vipavi za leto 2013
- Poslovanje KS Erzelj za leto 2013
- Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2013
11. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2014, skrajšani postopek (poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)
- Rebalans letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Vipava za leto 2014

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.


Vabljeni:
- g. Dušan Grlica - Hranilnica in posojilnica Vipava, k 5. točki
- predstavniki Nadzornega odbora k 10. točkiŽupan
mag. Ivan Princes, l. r.