Na vsebino
Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 2

1. redna - KONSTITUTIVNA seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 14.10.2014

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov


OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-0010/2014-1
Datum: 14.10.2014


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011), sklicujem


1. redno - KONSTITUTIVNO sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, dne 23. oktobra 2014 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1.Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta
2.Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana
3.Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana
4.Obravnava pritožbe predstavnika liste kandidatov Slovenske ljudske stranke (Tomažič Branko, Vrhpolje 77)
5.Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta
6.Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
7.Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.

PRILOGE:
- Statut Občine Vipava
- Poslovnik Občinskega sveta
- Priročnik za občinske funkcionarje
- Poročilo o izidu volitev
- Pritožba predstavnika liste kandidatov SLS

OPOMBE:
- S seboj prinesite originalno potrdilo o izvolitvi in osebni dokument, ter izpolnjena in podpisana obrazca s podatki o članu občinskega sveta in izjavo

VABLJENI:
- Občinska volilna komisija