Na vsebino
Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 18

3. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 10.12.2014

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-0012/2014-1
Datum: 9.12.2014


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011 in 73/2014), sklicujem


3. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, dne 23. decembra 2014 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava

Predlog dnevnega reda:
1.Potrditev zapisnika 2. redne seje(poročevalec: Ivan Princes)
2.Vprašanja in pobude svetnikov
3.Poročilo o izvajanju sklepov 2. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
4.Program dela za leto 2015 Zavoda za turizem Trg Vipava(poročevalka: Urška Grmek)
5.Sklep o določitvi višine najemnine oddane komunalne infrastrukture v najem(poročevalka: Silvana Vitežnik)
6.Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2015, (del vsebine, ki je izpadla iz gradiva proračuna na prejšnji povezavi), 1. obravnava (poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)
7.Letni načrt ravnanja z nepremičnim in s premičnim premoženjem Občine Vipava za leto 2015(poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 05 36 43 410.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.

VABLJENI:
- ga. Urška Grmek, Zavod za turizem Trg Vipava