19. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 07.11.2016

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

 

Številka: 0321-008/2016-1

Datum: 3.11.2016

 

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011 in 73/2014), sklicujem

 

 

19. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 17. novembra 2016 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 18. redne seje (poročevalec: Ivan Princes)

2. Vprašanja in pobude svetnikov

3. Poročilo o izvajanju sklepov  18. redne seje Občinskega sveta  Občine Vipava, ter odgovori  na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Jože Papež)

4. Program dela za leto 2017 Zavoda za turizem Trg Vipava (poročevalka: Urška Grmek)

5. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Vipava, 1. obravnava (poročevalka: Nadja Kobal Malavašič)

6. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2017 (Letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Vipava za leto 2017), 1. obravnava (poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)

7. Letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Vipava za leto 2017, 1. obravnava (poročevalka: Silvana Vitežnik)

8. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Podnanos (poročevalka: Helena Kobal)

9. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Vipava  (poročevalka: Helena Kobal)

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

 

Župan

mag. Ivan PRINCES, l. r.

 

 

 

Vabljeni:

- ga. Urška Grmek, Zavod za turizem Trg Vipava, k 4. točki