21. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 02.02.2017

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

 

Številka: 0321-1/2017-1

Datum: 1.2.2017

 

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011 in 73/2014), sklicujem

 

 

21. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 16. februarja 2017 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 20. redne seje (poročevalec: Ivan Princes)

2. Vprašanja in pobude svetnikov

3. Poročilo o izvajanju sklepov  20. redne seje Občinskega sveta  Občine Vipava, ter odgovori  na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Jože Papež)

4. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v naselju Goče, v občini Vipava, 1. obravnava (poročevalka: Helena Kobal)

5. Sklep o spremembi sklepa o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina (poročevalka: Alenka Močnik)

6. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina (poročevalka: Alenka Močnik)

7. Cene komunalnih storitev (poročevalec: Egon Stopar)

- Sklep o cenah omrežnin za oskrbo s pitno vodo

- Sklep o cenah omrežnin za odvajanje in čiščenje odpadnih voda

8. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Vipava (poročevalec: Urban Lukin)

9. Sklep o letnem programu športa v občini Vipava za leto 2017 (poročevalka: Majda Sever)

10. Sklep o imenovanju predstavnika v Svet CIRIUS-a Vipava (poročevalec: Mitja Volk)

11. Spremembe Statuta Občine Vipava, 1. obravnava (poročevalka: Helena Kobal)

12. Spremembe Poslovnika Občinskega sveta občine Vipava, 1. obravnava (poročevalka: Helena Kobal)

13. Sklep o menjavi zemljišč (Vidrih Boleslava- Občina Vipava) (poročevalka: Helena Kobal)

14. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Lože (poročevalka: Helena Kobal)

15. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Podnanos (poročevalka: Helena Kobal)

16. Sklep o prodaji parcele št. 3040/7 in parc. št. 3040/9 k.o. 2405 Podnanos (poročevalka: Helena Kobal)

17. Sklep o prodaji parcele št. 3040/11 k.o. 2405 Podnanos (poročevalka: Helena Kobal)

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

 

Župan

mag. Ivan PRINCES, l. r.

 

 

 

 

 

Priloge:

- sejno gradivo

 

Vabljeni:

- ga. Ernesta Drole, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Nova Gorica, k 4. točki

- ga. Alenka Močnik, Otroški vrtec Ajdovščina, k 5. in 6. točki

- mag. Egon Stopar, Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina, k 7. točki