22. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 24.03.2017

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

Številka: 0321-2/2017-1

Datum: 23.3.2017

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011 in 73/2014), sklicujem

 

22. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 6. aprila 2017 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

1.Potrditev zapisnika 21. redne seje (poročevalec: Ivan Princes)

2.Vprašanja in pobude svetnikov

3.Poročilo o izvajanju sklepov  21. redne seje Občinskega sveta  Občine Vipava, ter odgovori  na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Jože Papež)

4.Poročilo Policijske postaje Ajdovščina o delu na območju občine Vipava v letu 2016 (poročevalec: Marko Terbovšek)

5.Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava za leto 2016 (poročevalec: Tadej Mori)

6.Sklep o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti v Občini Vipava v letu 2016 (poročevalec: Ivan Princes)

7.Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu (poročevalec: Martin Kopatin)

8. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Draga Bajca Vipava (poročevalec: Mitja Volk)

9.Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2016 (poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)

10.Spremembe Statuta Občine Vipava, 2. obravnava (poročevalka: Helena Kobal)

11.Spremembe Poslovnika Občinskega sveta občine Vipava, 2. obravnava (poročevalka: Helena Kobal)

12.Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v naselju Goče, v občini Vipava, 2. obravnava (poročevalka: Helena Kobal)

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

Župan

mag. Ivan PRINCES, l. r.

 

 

 

Vabljeni:

- g. Marko Terbovšek, Policijska postaja Ajdovščina, k 4. točki

- g. Tadej Mori, Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina, k 5. in 6. točki

- g. Martin Kopatin, Zavod za socialno oskrbo Pristan, k 7. točki