23. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 11.05.2017

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

Številka: 0321-3/2017-1

Datum: 11.5.2017

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011 in 73/2014), sklicujem

 

23. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 25. maja 2017 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

1.Potrditev zapisnika 22. redne seje (poročevalec: Ivan Princes)

2.Vprašanja in pobude svetnikov

3.Poročilo o izvajanju sklepov  22. redne seje Občinskega sveta  Občine Vipava, ter odgovori  na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Jože Papež)

4.Informacija o poslovanju javnih zavodov/podjetji v letu 2016 (poročevalci: predstavniki javnih zavodov/podjetij):

- Zavod za turizem Trg Vipava

5.Soglasje javnim zavodom k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki (poročevalci: predstavniki javnih zavodov):

- Razvojna agencija Rod Ajdovščina

- Lekarna Ajdovščina

- Zdravstveni dom Ajdovščina

- Lavričeva knjižnica Ajdovščina

- Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina

- Otroški vrtec Ajdovščina

6.Soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Zavod za turizem Trg Vipava (poročevalec: Mitja Volk)

7.Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Vipava, 1. obravnava  (poročevalec: Dušan Marc)

8.Akt o ustanovitvi Sveta RCERO Ljubljana, 1. obravnava (poročevalec: Dušan Marc)

9.Informacija o poslovanju javnih zavodov/podjetji v letu 2016 (poročevalci: predstavniki javnih zavodov/podjetij):

- Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina

10.Cene komunalnih storitev:

a) Sklep o cenah oskrbe s pitno vodo

b) Sklep o odvajanju in čiščenju odpadnih voda

c) Sklep o cenah ravnanja z odpadki

11.Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Vipava, 1. obravnava (poročevalka: Helena Kobal)

12.Sklep o imenovanju predstavnikov v Programski svet (poročevalca: Ivan Princes in Mitja Volk)

13.Sklep o podelitvi priznanj Občine Vipava  za leto 2017(poročevalec: Mitja Volk)

14.Spremembe Poslovnika Občinskega sveta občine Vipava, skrajšani postopek (poročevalka: Helena Kobal)

15.Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2017 (poročevalka: Helena Kobal)

16.Cenik najemnin za zemljišča za nekmetijsko rabo za leto 2017 (poročevalka: Helena Kobal)

17.Sklep o menjavi zemljišč v k.o. Lože (poročevalka: Helena Kobal)

18.Sklep o prodaji parcel št. 444/18,  444/19 in 444/20  k.o. 2377 Sanabor (poročevalka: Helena Kobal)

19.Sklep o prodaji parcele št. 3030/2 k.o. 2405 Podnanos (poročevalka: Helena Kobal)

20.Sklep o prodaji parcele št. 3030/3 k.o. 2405 Podnanos (poročevalka: Helena Kobal)

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

Župan

mag. Ivan PRINCES, l. r.

 

 

Vabljeni:

- ga. Urška Grmek, Zavod za turizem Trg Vipava, k 4. točki

- ga. Katja Krušič, Lekarna Ajdovščina, k 5. točki

- ga. Boža Ferfolja, Zdravstveni dom Ajdovščina, k 5. točki

- g. Artur Lipovž, Lavričeva knjižnica Ajdovščina, k 5. točki

- ga. Bernarda Paškvan, Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina, k 5. točki

- ga. Alenka Močnik, Otroški vrtec Ajdovščina, k 5. točki

- ga. Brigita Habjan Štolfa, Razvojna agencija Rod Ajdovščina, k 5. točki

- ga. Maja Hladnik, Svet zavoda Zavoda za turizem trg Vipava, k 6. točki

- g. Dušan Marc, Snaga d.o.o. Ljubljana, k 7. in 8. točki

- mag. Egon Stopar, komunalno stanovanjska družba Ajdovščina, k 7., 8., 9. in 10. točki