24. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 15.06.2017

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

Številka: 0321-4/2017-1

Datum: 15.6.2017

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017), sklicujem

 

24. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 29. junija 2017 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 23. redne seje (poročevalec: Ivan Princes)

2. Poročilo o izvajanju sklepov  23. redne seje Občinskega sveta  Občine Vipava, ter odgovori  na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Jože Papež)

3. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Vipava, 2. obravnava (poročevalec: Dušan Marc)

4. Akt o ustanovitvi Sveta RCERO Ljubljana, 2. obravnava (poročevalec: Dušan Marc)

5. Sklep o razveljavitvi 2. točke Sklepa o določitvi višine najemnine oddane komunalne infrastrukture v najem (poročevalka: Silvana Vitežnik)

6. Soglasje javnim zavodom k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki - Osnovna šola Draga Bajca Vipava (poročevalka: Mojca Pev)

7. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Draga Bajca Vipava za šolsko leto 2017/18 (poročevalka: Mojca Pev)

8. Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina (poročevalka: Alenka Močnik)

9. Sklep o določitvi notranjih igralnih površin v Otroškem vrtcu Ajdovščina (poročevalka: Majda Sever)

10. Vprašanja in pobude svetnikov

11. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ajdovščina, skrajšani postopek (poročevalka: Majda Sever)

12. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Vipava, 2. obravnava (poročevalka: Helena Kobal)

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

 

Župan

mag. Ivan PRINCES, l. r.

 

 

 

 

Vabljeni:

- g. Dušan Marc, Snaga d.o.o. Ljubljana, k 3. in 4. točki

- mag. Egon Stopar, KSD Ajdovščina, k. 3., 4. in 5. točki

- ga. Mojca Pev, Osnovna šola Draga Bajca Vipava, k 6. in 7. točki

- ga. Alenka Močnik, Otroški vrtec Ajdovščina, k 8. in 9. točki