25. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 14.09.2017

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

Številka: 0321-5/2017-1

Datum: 13.9.2017

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017), sklicujem

25. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v SREDO, dne 27. septembra 2017 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

1.Potrditev zapisnika 24. redne seje

2.Poročilo o izvajanju sklepov  24. redne seje Občinskega sveta  Občine Vipava, ter odgovori  na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Jože Papež)

3.Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina (poročevalka: Alenka Močnik)

4.Vprašanja in pobude svetnikov

5.Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ajdovščina, 2. obravnava  (poročevalka: Majda Sever)

6.Informacija o realizaciji proračuna Občine Vipava v prvem polletju 2017 (poročevalka: Silvana Vitežnik)

7.Rebalans proračuna Občine Vipava za leto 2017, skrajšani postopek  (poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)

8.Sklep o spremembi Sklepa o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Vipava za leto 2017, skrajšani postopek (poročevalka: Silvana Vitežnik)

9.Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Vipava v Svet Zdravstvenega doma Ajdovščina (poročevalec: Mitja Volk)

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

Župan

mag. Ivan PRINCES, l. r.

 

 

Vabljeni:

- ga. Alenka Močnik, Otroški vrtec Ajdovščina, k 3. točki