2. izredna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 11.10.2017

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

Številka: 0321-6/2017-1

Datum: 11.10.2017

 

Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni  list RS,  št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017), sklicujem

 

2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 19. oktobra 2017 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

1.Izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta RS ter določitev kandidata za člana Državnega sveta RS

     - Izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta RS

     - Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

     - Skrajšani zapisnik 19. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja s Seznamom predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta, za volitve, ki bodo 22. novembra 2017

 

2.Soglasje javnim zavodom k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki (poročevalci: predstavniki javnih zavodov)

  - Osnovna šola Draga Bajca Vipava

 

Razlog sklica izredne seje:

Oddaja predloga kandidata oz. elektorjev na Volilno komisijo do nedelje 22.10.2017. Sprejeto soglasje je nujno potrebno za nadaljevanje investicije obnove podružnične šole Goče.

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

 

Župan

mag. Ivan PRINCES, l. r.

 

 

 

 

Vabljeni:

- ga. Mojca Pev, Osnovna šola Draga Bajca Vipava k 2. točki