26. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 10.11.2017

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

Številka: 0321-7/2017-1

Datum: 9.11.2017

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017), sklicujem

 

26. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 23. novembra 2017 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

 

Predlog dnevnega reda:

1.Potrditev zapisnika 25. redne in 2. izredne seje

2.Poročilo o izvajanju sklepov  25. redne in 2. izredne seje Občinskega sveta  Občine Vipava, ter odgovori  na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Jože Papež)

3.Cenik za hrambo in odvoz zapuščenih vozil v občini Vipava (poročevalec: Igor Česnik)

4.Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 5 Odloka o občinskem prostorskem načrtu za Občino Vipava, skrajšani postopek (poročevalec: Vilijem Fabčič)

5.Zavod za turizem Trg Vipava – program dela v letu 2018 (poročevalka: Iris Skočaj)

6.Vprašanja in pobude svetnikov

7.Odlok o proračunu Občine Vipava za to 2018, 1. obravnava (poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)

8.Sklep o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Vipava za leto 2018, 1. obravnava  (poročevalka: Silvana Vitežnik)

9.Mnenje k imenovanju direktorja Varstveno delovnega centra Ajdovščina – Vipava (Skrajšani zapisnik 20. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)(poročevalec: Mitja Volk)

10.Sklep o imenovanju predstavnika Občine Vipava v Svet Otroškega vrtca Ajdovščina  (poročevalec: Mitja Volk)

11.Sklep o razrešitvi Nadzornega odbora Občine Vipava (poročevalec: Mitja Volk)

12.Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1432/8 k.o. 2400 Slap (poročevalka: Helena Kobal)

13.Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 3040/15 in 3040/16 k.o. 2405 Podnanos  (poročevalka: Helena Kobal)

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

 

Župan

mag. Ivan PRINCES, l. r.

 

 

Vabljeni:

- g. Igor Česnik, KSD Ajdovščina, k 3. točki

- g. Vilijem Fabčič, Studio 3

- mag. Iris Skočaj, Zavod za turizem Trg Vipava, k 5. točki