27. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 07.12.2017

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

Številka: 0321-8/2017-1

Datum: 7.12.2017

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017), sklicujem

27. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 21. decembra 2017 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

1.Potrditev zapisnika 26. redne seje

2.Poročilo o izvajanju sklepov  26. redne seje Občinskega sveta  Občine Vipava, ter odgovori  na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Jože Papež)

3.Soglasje ustanovitelja k finančnemu planu za leto 2018 javnega zavoda Zavod za turizem Trg Vipava (poročevalka: Iris Skočaj)

4.Sklep o določitvi višine najemnine oddane komunalne infrastrukture v najem (poročevalka: Silvana Vitežnik)

5.Cene komunalnih storitev (poročevalec: Egon Stopar)

    - Sklep o cenah oskrbe s pitno vodo

    - Sklep o cenah odvajanja in čiščenja odpadnih voda

    - Sklep o subvencioniranju cen odvajanja in čiščenja odpadnih voda

6.Seznanitev s predstavitvijo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 4 Občinskega prostorskega načrta občine Vipava (poročevalec: Viljem Fabčič)

7.Vprašanja in pobude svetnikov

8.Odlok o spremembi Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vipava, skrajšani postopek (poročevalka: Helena Kobal)

9.Pravilnik o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v občini Vipava (poročevalka: Majda Sever)

10.Dopolnitev lokalnega programa za kulturo 2016 - 2019 v občini Vipava (poročevalec: Ivan Princes)

11.Odlok o proračunu Občine Vipava za to 2018, 2. obravnava (poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)

12.Sklep o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Vipava za leto 2018, 2. obravnava  (poročevalka: Silvana Vitežnik)

13.Sklep o imenovanju predstavnika Občine Vipava v Svet javnega zavoda Lekarna Ajdovščina (poročevalec: Mitja Volk)

14.Sklep o razrešitvi Nadzornega odbora Občine Vipava (poročevalec: Mitja Volk)

15.Sklep o imenovanju Nazornega odbora Občine Vipava (poročevalec: Mitja Volk)

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

Župan

mag. Ivan PRINCES, l. r.

 

 

Vabljeni:

- mag. Iris Skočaj, Zavod za turizem Trg Vipava, k 3. točki

- mag. Egon Stopar, Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina, k 5. točki

- g. Viljem Fabčič, Studio 3 d.o.o. Ajdovščina, k 6. točki