28. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 28.02.2018

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

Številka: 0321-2/2018-1

Datum: 22.2.2018

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017), sklicujem

 

28. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 8. marca 2018 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 27. redne in 3. izredne seje

2. Poročilo o izvajanju sklepov  27. redne in 3. izredne seje Občinskega sveta  Občine Vipava, ter odgovori  na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Jože Papež)

3. Informacija o poslovanju javnih zavodov/podjetji v letu 2017 in soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki (poročevalci: predstavniki javnih zavodov/podjetij)

     - Zavod za turizem Trg Vipava

4. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Vipava, skrajšani postopek (poročevalca: Majda Sever in Dominik Panič)

5. Sklep o letnem programi športa v občini Vipava za leto 2018 (poročevalka: Majda Sever)

6. Vprašanja in pobude svetnikov

7. Dopolnitev lokalnega programa za kulturo 2016 - 2019 v občini Vipava (poročevalka: Majda Sever)

8. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1454/16 k.o. 2400 Slap (poročevalka: Helena Kobal)

9. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1532/5 in 1532/6 k.o. 2378 Vrhpolje (poročevalka: Helena Kobal)

10. Sklep o menjavi zemljišč v k.o. 2403 Goče (poročevalka: Helena Kobal)

11. Sklep o prodaji parc. št. 3040/15 k.o. 2405 Podnanos (poročevalka: Helena Kobal)

12. Sklep o prodaji parc. št. 3040/16 k.o. 2405 Podnanos (poročevalka: Helena Kobal)

13. Sklep o prodaji parc. št. 1432/8 k.o. 2400 Slap (poročevalka: Helena Kobal)

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

Župan

mag. Ivan PRINCES, l. r.

 

 

Vabljeni:

- mag. Iris Skočaj, Zavod za turizem Trg Vipava, k 3. točki

- g. Dominik Panič, Športna zveza Vipava, k 4. in 5. točki