29. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 06.04.2018

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

Številka: 0321-3/2018-1

Datum: 5.4.2018

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017), sklicujem

 

29. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 19. aprila 2018 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 28. redne seje

2. Poročilo o izvajanju sklepov  28. redne seje Občinskega sveta  Občine Vipava, ter odgovori  na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Jože Papež)

3. Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina  v letu 2017 (poročevalec: Tadej Mori)

4. Poročilo o delu Policijske postaje Ajdovščina na območju občine Vipava v letu 2017 (poročevalec: Marko Terbovšek)

5. Sklep k dopolnitvi Soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Draga Bajca Vipava (poročevalka: Mojca Pev)

6. Soglasje javnim zavodom k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki (poročevalci: predstavniki javnih zavodov)

- Osnovna šola Draga Bajca Vipava

- Lavričeva knjižnica Ajdovščina

- Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina

- Zdravstveni dom Ajdovščina

- Lekarna Ajdovščina

- Otroški vrtec Ajdovščina

- Razvojna agencija ROD Ajdovščina

7. Poročilo o postopku sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta SD OPN7 Vipava (poročevalec: Rafael Bizjak)

8. Dopolnitev sklepa o začetku priprave OPPN za naselje Goče (poročevalec: Božidar Lavrenčič)

9. Vprašanja in pobude svetnikov

10. Zaključni račun občinskega proračuna Občine Vipava za leto 2017 (poročevalka: Silvana Vitežnik)

11. Cenik najemnin za zemljišča za nekmetijsko rabo za leto 2018 (poročevalka: Helena Kobal)

12. Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2018 (poročevalka: Helena Kobal)

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

Župan

mag. Ivan PRINCES, l. r.

 

 

Vabljeni:

- g. Tadej Mori,Medobčinska uprava občin, k 3. točki

- g. Marko Terbovšek, Policijska postaja Ajdovščina, k 4. točki

- ga. Mojca Pev, Osnovna šola Draga Bajca Vipava, k 5. in 6. točki

- g. Artur Lipovž, Lavričeva knjižnica Ajdovščina, k 6. točki

- ga. Bernarda Paškvan, Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina, k 6. točki

- ga. Boža Ferfolja, Zdravstveni doma Ajdovščina, k 6. točki

- ga. Katja Krušič, Lekarna Ajdovščina, k 6. točki

- ga. Alenka Močnik, Otroški vrtec Ajdovščina, k 6. točki

- ga. Brigita Habjan Štolfa, Razvojna agencija ROD Ajdovščina, k 6. točki

- g. Rafael Bizjak, Geomatika, prostor in arhitektura, Rafael Bizjak, s.p. , k 7. točki