30. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 24.05.2018

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

Številka: 0321-4/2018-1

Datum: 24.5.2018

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017), sklicujem

 

30. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 7, junij 2018 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

01. Potrditev zapisnika 29. redne seje

02. Poročilo o izvajanju sklepov  29. redne seje Občinskega sveta  Občine Vipava, ter odgovori  na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Jože Papež)

03. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Draga Bajca Vipava za šolsko leto 2018/2019  (poročevalka: Mojca Pev)

04. Slikanje starega gradu (poročevalec: Ivan Princes)

05. Informacija o Letnem poročilu Komunalno stanovanjske družbe Ajdovščina za leto 2017 (poročevalec: Egon Stopar)

06. Vprašanja in pobude svetnikov

07. Odlok o turistični taksi v Občini Vipava, skrajšani postopek (poročevalka: Helena Kobal)

08. Sklep o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti v občini Vipava za leto 2017 (poročevalec: Ivan Princes)

09. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Vipava v Svet Lavričeve knjižnice Ajdovščina (poročevalec: Mitja Volk)

10. Sklep o imenovanju člana v Odbor za gospodarstvo (poročevalec: Mitja Volk)

11. Sklep o podelitvi priznanj Občine Vipava za leto 2018 (poročevalec: Mitja Volk)

12. Sklep o menjavi zemljišč v k.o. 2378 Vrhpolje (poročevalka: Helena Kobal)

13. Sklep o menjavi zemljišč v k.o. 2400 Slap (poročevalka: Helena Kobal)

14. Sklep o prodaji deležev parcel v k.o. 2407 Lozice, k.o. 2404 Podraga, k.o. 2406 Nanos  in k.o. 2405 Podnanos  (poročevalka: Helena Kobal)

15. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 2014/2 k.o. 2378 Vrhpolje (poročevalka: Helena Kobal)

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

 

Župan

mag. Ivan PRINCES, l. r.

 

 

 

Vabljeni:

- ga. Mojca Pev, Osnovna šola Draga Bajca Vipava, k 3. točki

- g. Matej Plešnar, Dezis d.o.o. Ajdovščina, k 4. točki

- mag. Egon Stopar, Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, k 5. točki